Wij willen vakmanschap op een hoger peil brengen!

In gesprek met Wilbert de Haan Westerveld

‘Wij willen een vernieuwende push geven aan sociaal werk, preventie en aan jeugdzorg en jeugdhulp,’ zegt Wilbert de Haan Westerveld, een van de twee bestuurders van Lentl.
‘Wij willen een vernieuwende push geven aan sociaal werk, preventie en aan jeugdzorg en jeugdhulp,’ zegt Wilbert de Haan Westerveld, een van de twee bestuurders van Lentl. ‘Lentl€¯faciliteert organisaties in het sociale domein met onder meer strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur,’ lezen we op de website van deze nieuwe organisatie. Die organisaties zijn ONS welzijn in Oss, Sterker sociaal werk in Nijmegen, Wel.kom in Roermond, Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Sociale Teams Helmond. ONS welzijn, Wel.kom en Sterker sociaal werk zijn actief in meerdere gemeenten. Bij elkaar opgeteld hebben deze organisaties meer dan 650 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers. ‘Wij willen een vernieuwende push geven aan sociaal werk, preventie en aan jeugdzorg en jeugdhulp,’ zegt Wilbert de Haan Westerveld, een van de twee bestuurders van Lentl.

De oprichting van Lentl is geen eerste stap naar een juridische fusie. Bovengenoemde organisaties blijven zelfstandig. Toch werkt Lentl vanuit een duidelijke visie: ‘Wij geloven in een samenleving waarin iedereen waardevol is en op zijn eigen wijze kan en mag meedoen. Waar dit in het geding komt of waar mensen vastlopen, ondersteunen we hen in het zoeken naar duurzame oplossingen. Omdat we geloven in de veerkracht van mensen en dat iedereen er toe doet. Samen met inwoners en opdrachtgevers trekken we op om de dienstverlening binnen het sociaal domein verder te verbeteren. Onder het motto ‘Samen sterk voor sociaal werk’ werken we met elkaar aan een mooiere samenleving.

In een eerder interview getiteld “Sociaal werk als eerste hulp bij maatschappelijke ongelukken” vertelt Johan Andree over de nieuwe organisatie Samenso, die drie bestaande welzijnsorganisaties ondersteunt. Er lijkt sprake van een nieuwe trend.

Waar komt de naam Lentl vandaan?

‘We zochten naar een nieuwe, frisse naam die staat voor wat wij willen. Lentl is een verbastering van “lente”. Ons logo verbeeldt organisaties die elk hun eigen wortels hebben en samen naar boven groeien. Tegelijkertijd willen we met dat logo duidelijk maken dat we iets nieuws willen: een vernieuwende push geven aan sociaal werk, preventie en jeugdzorg/hulp.’

Wat houdt die push in?

‘Traditionele dienstverleners op het gebied van sociaal en maatschappelijk werk, welzijnswerk, jeugdzorg en jeugdhulp zijn veelal uitvoeringsorganisaties. Natuurlijk is het belangrijk om een excellente uitvoeringsorganisatie te zijn. Maar daar kom je vandaag de dag niet meer mee weg. Wij vinden het belangrijk dat die uitvoering aansluit op de lokale politieke agenda. En dat je daar op de meest efficiënte en effectieve manier je dienstverlening tot uitvoering brengt en je resultaten laat zien. De samenleving is flink in beweging en onze organisaties zitten daar middenin. Dat stelt eisen aan het vakmanschap van onze medewerkers. Met Lentl zijn we sterker dan de afzonderlijke aangesloten organisaties. Dankzij het schaalvoordeel kunnen wij investeringen doen om dat vakmanschap op een nog hoger peil te brengen. Door die grotere schaal heb je bovendien inkoopvoordeel op bijvoorbeeld HRM, juridische zaken en administratie.

Maar dat is niet de kern van de zaak. Het gaat ons in de eerste plaats om investeren in vakmanschap. Daarop is Lentl ook gericht: professionals worden gestimuleerd hun talenten te ontplooien en daarbij richten wij ons op een optimale dienstverlening. Bovendien kunnen we als Lentl investeren in onderzoek. Zo zijn wij verbonden met de bijzondere leerstoel Sociaal Werk van de Tilburg University. Samen met een vooraanstaande universiteit en enkele andere partijen uit de sector willen we binnen afzienbare tijd ook een leerstoel zingeving op poten zetten. Met dit soort activiteiten wil Lentl klaar zijn voor wat er in de toekomst wordt gevraagd en toegevoegde waarde leveren aan onze samenleving.’

Bij elkaar opgeteld werken jullie aangesloten organisaties voor veel gemeenten. Kan Lentl daar een nieuwe strategie in aanbrengen?

‘Als Lentl willen we investeren in strategische partnerschappen met gemeenten. Onderzoeken wat de grote maatschappelijke vraagstukken zijn, hoe de politiek daarop in kan spelen en hoe onze werkmaatschappijen daar tijdig op kunnen anticiperen. Onze aanpak sluit altijd aan bij de lokale context, dus die kan per gemeente verschillen. Gemeenten zijn blij met Lentl.’

Brengt Lentl ook nieuwe mogelijkheden om de preventieve functie van sociaal werk te versterken, bijvoorbeeld voor jeugdigen?

‘Dat is wel de bedoeling, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Er zijn meerdere aandachtsvelden en gemeenten financieren het ene aandachtsveld wel en het andere niet. Ze maken verschillende keuzes. Bovendien brengen ze jeugdzorg en jeugdhulp vaak in een ander team onder dan sociaal werk. Bij ONS welzijn hadden we homogene teams, maar sinds eind 2020 zetten we in op multifunctionele wijkteams. Omdat problemen van mensen in de wijken vaak multidisciplinair zijn. Daarom hebben we alle disciplines in elk wijkteam beschikbaar, waarbij we de samenstelling van die teams afstemmen op hun werkgebied. In een wijk waar veel jongeren wonen, zet je meer jeugdzorg en jeugdhulp in. In een vergrijzende wijk meer ouderenwerk. De wijkteams hebben laagdrempelige inlooppunten in elke wijk. De lijntjes zijn kort, ook naar samenwerkingspartners in de wijk, dus er kan snel geschakeld worden. Bijna alle professionals zijn ongelooflijk tevreden met deze wijkteams.’

Hoe verhouden Lentl en de aangesloten stichtingen zich tot elkaar wat betreft bestuurders, Raad van Toezicht en de OR?

Arie de Vries en ik zijn zowel bestuurder van de koepel als bestuurders van alle aangesloten stichtingen. Elke aangesloten organisatie heeft een directeur die verantwoordelijk is voor de tactische en operationele leiding en daarmee voor de aansluiting op het lokale politieke beleid. Naast een centrale OR hebben we decentrale OR’s. En er is een RvT voor de koepel, die formeel ook RvT is voor alle werkmaatschappijen.’

Streven jullie ernaar dat meer organisaties voor sociaal werk zich bij Lentl aansluiten?

‘Dat is niet onze focus. Uitbreiding sluiten we zeker niet uit, wanneer die organisaties kunnen bijdragen aan onze uitgangspunten en onze doelstelling.’

Bron: https://www.verdiwel.nl/actueel/in-gesprek/wij-willen-vakmanschap-op-een-hoger-peil-brengen/