Meerjarenkoers Lentl

Sterk sociaal werk als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen

In dit tijdperk van sterke maatschappelijke ontwikkelingen, groeit de sociale ongelijkheid tussen Nederlanders. Tegelijkertijd willen mensen juist nu van betekenis zijn en verlangen naar saamhorigheid. Wij voelen ons aangesproken om sociale ongelijkheid te verkleinen. In onze strategische meerjarenkoers hebben we uitgewerkt hoe we met volle overtuiging werken aan het versterken van de sociale kwaliteit en het zoveel mogelijk uit de wereld helpen dat mensen onevenredig zwaar geraakt worden.

De strategische meerjarenkoers geeft richting aan onze organisatie. Met sterk sociaal werk wil Lentl zich inzetten voor het herstellen van bestaanszekerheid, en het bevorderen van sociale samenhang, inclusie en empowerment. Dat doen we lokaal, want dit lukt alleen als sociaal werkers lokaal verbonden zijn, de omgeving kennen, en weten er speelt en wat inwoners en gemeenten belangrijk vinden.

Bouwen aan krachtige gemeenschappen

Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals groeiende sociale ongelijkheid en het onhoudbare zorgstelsel, zijn vertaald naar een aantal doelstellingen. Naast het bieden van uitstekende collectieve en individuele diensten en het bouwen aan krachtige gemeenschappen, streeft Lentl naar innovatie, vakmanschap, en een gezonde organisatie om continuïteit te waarborgen.

De komende jaren zet Lentl in op zes strategieën:

1. 'The community is the answer': Lentl wil betrokkenheid en gemeenschapszin stimuleren door bewonersinitiatieven te ondersteunen en te verbinden. Opbouwwerkers spelen hierbij een cruciale rol en krijgen ruimte om te experimenteren.

2. We ontwikkelen en innoveren onze dienstverlening: Lentl investeert in vernieuwende hulp- en dienstverlening dankzij innovatie en domeinoverstijgende samenwerking.

3. We creëren beweging op maatschappelijke kwesties: Lentl zet zich in om maatschappelijke misstanden te signaleren en aan te pakken. Ze werkt samen met gemeenten en politiek om oplossingen te vinden voor kwetsbare groepen.

4. We investeren in vakmanschap: Lentl wil haar sociaal werkers en andere medewerkers de ruimte geven om zich te ontwikkelen in vakinhoudelijke vernieuwing en normatieve professionaliteit.

5. We staan voor goed werkgeverschap: Lentl wil deskundige medewerkers aantrekken en behouden. Dit gaat bijvoorbeeld over aansluiten bij talenten en drijfveren, bieden van deskundigheidsbevordering, ondersteunen van loopbaanontwikkeling en zorgen voor continuïteit in opdrachten.

6. We werken aan toekomstbestendige organisaties: om meerwaarde te realiseren wil Lentl de aangesloten organisaties en het vak van sociaal werker ondersteunen met innovatie, marketing en bedrijfsvoering. Verder wil Lentl haar kennis en expertise actief delen.

Samenwerken aan een sterke sociale samenleving

De strategische koers is tot stand gekomen na een uitgebreid proces van interne en externe consultatie, waarbij medewerkers en experts uit het werkveld betrokken waren. De koers beschrijft de gemeenschappelijke richting voor alle aan Lentl verbonden organisaties: ONS welzijn, Sociale Teams Helmond, Sterker sociaal werk, Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Wel.kom. Lentl hoopt met deze nieuwe koers haar missie en visie waar te maken en collega’s en samenwerkingspartners enthousiast te maken om samen te werken aan een sterke sociale samenleving.

Meer weten?

Lees dan verder in het koersdocument waarin de strategische koers is uitgewerkt.