“Medezeggenschap is meer dan een ondernemingsraad”

Betrokkenheid en invloed uitoefenen zijn onderdeel van je vakmanschap

Bij de start van Lentl was de formele medezeggenschap nog niet op koepelniveau ingericht. De leden van de verschillende ondernemingsraden (OR ONS welzijn, OR Sterker, OR Wel.kom, OR Sociale Teams Helmond) en de personeelsvertegenwoordiging van de Vrijwilligerscentrale Nijmegen maakten begin 2022 met elkaar kennis en vormden een ‘platform van medezeggenschap’. Hoe gaat het nu? Een gesprek met Arie de Vries (voorzitter raad van bestuur) en Rosalie Wagemans (voorzitter centrale ondernemingsraad).

Medio 2022 hebben de gezamenlijke OR’en en de raad van bestuur besloten om een Tijdelijke Centrale Ondernemingsraad (TCOR) op te zetten, met een afvaardiging vanuit alle organisaties die samen Lentl vormen. Inmiddels heeft dit geleid tot de oprichting van een Centrale Ondernemingsraad (COR).

‘De grondslag van medezeggenschap is dieper verankerd dan alleen bij wetgeving’

Deze uitspraak deed Arie tijdens een van de overlegvergaderingen. Hij licht toe: “medewerkers dienen de gelegenheid te krijgen op alle niveaus, vanuit ieders overtuiging en praktijk/cultuur, te kunnen meedenken, adviseren en reflecteren. Medezeggenschap is geen politieke debatarena, maar een plaats voor de dialoog, een moment om in gesprek te gaan.” Het is wat Arie betreft niet zo interessant of iets volgens de wet advies- of instemmingsplichtig is: een goed gesprek voeren en 'co-creatie' is belangrijker. Het gaat erom dat medewerkers invloed uit kunt oefenen.

Rosalie herkent zich in het belang van een goede samenwerking door co-creatie, vroegtijdig betrokken zijn, het ‘kritisch vermogen zijn’ zonder dat het er toe doet wat je functie is. “Hierin zijn al goede stappen gezet ten opzichte van vorig jaar”, vertelt ze. “Vertrouwen in elkaar is hierbij heel belangrijk: als dat er niet is, ga je veel te juridisch kijken naar medezeggenschap.”

Medezeggenschap

Is het goede overleg belangrijker dan het strikt volgen van wettelijke procedures? “Deels”, vinden Arie en Rosalie allebei. Enerzijds heb je wet- en regelgeving nodig voor het stellen van kaders en de manier waarop het overleg door wordt gevoerd. Arie: “tegelijkertijd verandert de meeste wet- en regelgeving door de jaren heen, maar de wet op de ondernemingsraden is al tientallen jaren hetzelfde. Medezeggenschap volgens de wet is nog erg bureaucratisch ingericht.”

Toch heeft het hebben van een COR en het goed inrichten van formele medezeggenschap zeker meerwaarde. Rosalie: “je zorgt hierdoor dat medewerkers vroegtijdig worden betrokken bij voorgenomen ontwikkelingen”. Arie onderschrijft dit en benadrukt hoe belangrijk het is om de COR vroegtijdig te betrekken, in plaats van aan het eind van een traject. Behalve het formele stuk is ook directe betrokkenheid en invloed van alle medewerkers (ook niet-OR-collega’s) belangrijk. Dat hoort ook bij je vakmanschap, wat Arie betreft. “Het is ook een aandachtspunt voor de COR om medewerkers te betrekken, om hun expertise in te zetten voordat de COR tot een oordeel komt”, vult Rosalie aan.

Arie en Rosalie kijken terug op een succesvolle start van de COR: het heeft tijd gekost om elkaar te leren kennen, niet alleen COR en bestuur, maar ook de COR-leden onderling. Inmiddels is de samenwerking op stoom en kijken COR en bestuur trots terug op wat er in anderhalf jaar bereikt is.