Lentl ondersteunt

Bestuur en toezicht

Lentl onderschrijft de governancecode sociaal werk. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, bijvoorbeeld over kwaliteit, transparantie, integriteit, maatschappelijk draagvlak, financiële beheersing en interne en externe verantwoording. Lentl kent een besturingsmodel met een raad van toezicht (RvT) en een raad van bestuur (RvB). De RvB is verantwoordelijk voor de realisatie van organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. De RvB bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De RvT heeft als taak om integraal toezicht te houden op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken. De begroting en jaarrekening dienen beide jaarlijks door de RvT te worden goedgekeurd. Daarnaast fungeert ze als werkgever, klankbord en sparringpartner voor de RvB.

Raad van Bestuur: 
A.H. (Arie) de Vries (voorzitter)
W.J. (Wilbert) de Haan Westerveld

Raad van Toezicht:
L. (Barth) van Eeten (vice-voorzitter)
H.P.L. (Hanneke) Muijsers
J.P.T. (Jan) van der Kruis
J. (Johan) Klomp (voorzitter)
J.S.M. (Judith) Pijnappels – van de Warenburg
E.A.J. (Lisbeth) Verharen

Klik hier voor een overzicht van nevenfuncties van de raad van bestuur en raad van toezicht.